Yleiset sopimusehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Nikula Legal Oy:n asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Antamalla toimeksiannon NL:lle, asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitoviksi.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Nikula Legal Oy:n (“NL”) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Antamalla toimeksiannon NL:lle, asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitoviksi.

Mikäli nämä yleiset ehdot ovat ristiriidassa toimeksiannon ehtojen kanssa, noudatetaan toimeksi-antosopimusta. Toimeksiantoa hoidettaessa NL noudattaa lakimiesten eettisiä sääntöjä, mm. lojaalisuus ja salassapitovelvollisuus. 

Palvelut

NL keskittyy juridiseen ja vero-oikeudelliseen neuvontaan, asiakirjojen laadintaan ja arbitraatioon. NL pyrkii sovittelemaan ja löytämään päämiehelleen edullisimman ratkaisun. NL hoitaa sopimus-neuvottelut ja laatii asiakirjat. Tarvittaessa valmistelemme näytön oikeudenkäyntiin.  Mahdolli-suuksien mukaan hoidamme toimeksiantoja myös ulkomailla. 

Kun olemme sopineet toimeksiannon laadusta ja laajuudesta, NL osakas Anne Nikula ottaa ensisijaisen vastuun toimeksiannon hoidosta. 

NL palvelee asiakkaitaan yksilöllisesti ja palvelu räätälöidään aina tiettyyn toimeksiantoon. Kaikista toimista sovitaan asiakkaan kanssa. Palvelumme perustuu siihen tietoon ja niihin seikkoihin, jotka asiakas on antanut meille. Antamaamme neuvoa ei tule soveltaa muihin tapauksiin eikä käyttää muihin tarkoituksiin kuin mihin neuvo on tarkoitettu, ellei NL ole erikseen kirjallisesti tästä ilmoittanut. Emme kanna vastuuta mistään muusta kuin siitä yksittäistapauksesta, joka on ollut hoidettavanamme.    

 Palkkiot ja kulut

Palkkiomme perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan ja sen edellyttämään asiantuntemukseen. Toimeksiannon taloudellinen arvo ja siihen mahdollisesti liittyvvät riskit sekä toimeksiannon kiireellisyyteen ja saavutetut tulokset voidaan ottaa huomioon laskutuksessa. 

Pyynnöstä annamme arvion palkkiomme määrästä yksittäisen toimeksiannon osalta. Arviot perustuvat siihen tietoon, jonka NL on saanut käyttöönsä arviota tehtäessä. Arvio on aina epätarkka eikä se ole sitova. Toimeksiannon hoitamisen aikana pidämme asiakkaan ajan tasalla palkkio- ja kuluveloituksesta. Asiakkaan kanssa voidaan sopia myös muusta palkkioperusteesta.  

Toimeksiannon synnyttyä, NL on oikeutettu ryhtymään kaikkiin toimeksiannon kannalta tarpeellisiin toimiin ja veloittamaan asiakkaalta, jollei toisin ole sovittu:

  • asiakkaan puolesta maksetut kohtuulliset asianhoitokulut. Näitä asianhoitokuluja ovat mm. matka- ja majoituskulut, valokopiot ja postikulut, jotka aiheutuvat toimeksiannon aikana. Nämä kulut veloitetaan erikseen.
  • toimiston yleiskulu on 2 % toimeksiannon palkkiolaskutuksesta.    

Muiden lakimiesten ja asiantuntijoiden mukaan ottaminen vaatii aina asiakkaan etukäteen antaman hyväksynnän.   

Laskutus ja ALV 

Meillä on oikeus laskuttaa palkkiomme, toimiston yleiskulu ja asianhoitokulut kuukausittain. Laskut osoitetaan asiakkaalle, jollei toisin ole ohjeistettu.  Laskun maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneeltä määrältä laskutetaan 10 % vuotuinen viivästyskorko eräpäivästä maksupäivään.  Voimme myös vaatia ennakkomaksun kattamaan tulevia palkkioitamme sekä kuluja.  

Suomessa annetun palvelumme palkkioveloitukseen lisätään arvonlisävero 24 %. 

Ulkomaalaiselle yhteisölle annetusta palvelusta veloitettu palkkiomme on veroton. Suomessa aiheutuneet toimistomme maksamat kulut sisältävät paikallisen arvonlisäveron. Joissain tapauksissa joudumme antamaan veroviranomaisille tiedon asiakkaan ALV rekisterinumerosta sekä oston arvosta.  

Yhteydenpito

Pidämme yleensä yhteyttä asiakkaaseen sähköpostin välityksellä. Emme vastaa sähköpostin perille-saapumisesta. Tärkeämmissä asioissa asiakkaan kannattaa varmistua viestin saapuminen puheli-mitse. Asiakkaan tulee ilmoittaa muun yhteydenpitotavan käytöstä, mikäli sähköposti ei ole toivottava.  

NL kunnioittaa Vihreän Toimiston ideologiaa eikä lähetä paperisia asiakirjoja, ellei erityisesti niin pyydetty.   

Eturistiriitatilanteet 

Meillä on velvollisuus kieltäytyä toimeksiannoista, jotka aiheuttavat eturistiriidan toisen NL:n asiakkaan kanssa. Ennen toimeksiannon hyväksymistä tutkimme, ettei mahdollista eturistiriita-tilannetta ole olemassa. Pyydämme asiakasta ilmoittamaan kaikki sellaiset tiedot, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa mahdollisuuksia ottaa toimeksianto vastaan. Mikäli eturistiriitaa tarkistuk-sesta huolimatta syntyy, pyrimme kohtelemaan asiakkaitamme tasapuolisesti. 

Molempien osapuolten pyynnöstä osakas Anne Nikula voi toimia välittäjänä ja sovittelijana, jolloin tavoitteena on löytää ristiriitatilanteeseen molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Asiakkaan tunnistaminen

Rahanpesun ja terrorismin vastaisten sääntöjen mukaan olemme velvollisia tunnistamaan asiak-kaamme ja heidän edustajansa ja omistajansa.  Joissain tapauksissa olemme velvollisia pyytämään selvityksen varojen alkuperästä. Kaikki saamamme tieto käsitellään luottamuksellisesti ja säilytetään hallussamme. Lain mukaan olemme kuitenkin velvollisia ilmoittamaan viranomaisille mahdolliset rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevat epäilyt. 

Muut neuvonantajat ja muuta kuin Suomea koskeva neuvonta 

Jos tapaukseesi liittyy muu lakimies tai asiantuntija taikka muun maan kuin Suomen lainsäädäntöä ja lakimies tai muu asiantuntija toisesta maasta tarvitaan, toisen lakitoimiston tai muun asiantuntijan mukaantulo edellyttää aina asiakkaan etukäteen antaman suostumuksen.   

Asiakkaan pyynnöstä voimme ottaa vastaa palkkiolaskuja ja neuvotella laskutusperusteesta toisten lakitoimistojen ja asiantuntijoiden kanssa mutta emme koskaan ota vastuullemme emmekä maksaaksemme heidän palkkioitaan ja kulujaan

NL antaa neuvoja ainoastaan Suomen lainsäädäntöön kuuluvissa asioissa. Erikseen sovittavissa tapauksissa voimme neuvoa myös jonkun muun maan lainsäädäntöön kuuluvassa asiassa mutta nämä ovat poikkeustapauksia. Emme ota vastuuta neuvoista ja toimista, jotka toinen lakitoimisto tai neuvonantaja on pyynnöstämme antanut asiakkaamme asiassa ja asiakkaamme hyväksi.  

NL / Anne Nikula voi antaa pyynnöstä perustellun mielipiteen yksittäisestä tapauksesta yleisten oikeusperiaatteiden ja Euroopan perussopimusten valossa. 

Luottamuksellisuus

Pidämme asiakkaan meille toimittamat tiedot luottamuksellisina ja salassa lain ja lakimiesten eettisten sääntöjen edellyttämällä tavalla. Jollei asiakas ole toisin määrännyt, NL voi käyttää asiakkaan nimeä ja lyhyttä mainintaa tapauksesta referenssinä. 

NL huolehtii sähköpostiviestien suojauksesta sekä tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden lähettää Anne Nikulalle suoraan salassa pidettävää aineistoa Nikulalegal.fi sivuston kautta (turvaposti). 

Toimeksiannon päättäminen

Asiakas voi päättää toimeksiannon, milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiaa NL:lle. Joissain tapauksissa meillä voi olla oikeus tai jopa velvollisuus lopettaa asiakkaan toimeksiannon hoitaminen. Asiakas on aina velvollinen maksamaan palkkiomme palveluistamme ja korvaamaan aiheutuneet kulumme. 

Voimme luopua toimeksiannon hoitamisesta, mikäli asiakas ei maksa laskua sovitussa ajassa tai ei suorita pyytämäämme ennakkomaksua.

Sovellettava laki

Näihin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.   

Riitojen ratkaisu

Näistä ehdoista ja toimeksiannosta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.  Osapuolella on oikeus nostaa kanne, mikäli sovintoa ei ole syntynyt 30 päivänä kuluessa siitä, kuntoinen osapuoli on ilmoittanut kirjallisesti vaatimuksensa. 

Nikula Legal Oy

Osoite: Hevossalmentie 18 D, 00870 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 50 341 6562 / Anne Nikula
Yritystunnus: 0914055-2
Internet: www.nikulalegal.fi

Olemme Sinua varten

Kiireellisessä tapauksessa soita numeroon +358 50 341 6562.

Muussa tapauksessa ota yhteyttä.

Korkean tietosuojan asioissa ota yhteyttä TURVAPOSTILLA!

NIKULA LEGAL

© 2019 Nikula Legal Oy