Tietosuojaseloste

Henkilötietorekisterin tietoja käytetään vain Nikula Legal Oy:n sisällä yllä kerrottuihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta vastoin yllä kerrottua muille tahoille kuin lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille.

Rekisterinpitäjä

Nikula Legal Oy

Y-tunnus: 0914055-2 

Osoite: Hevosalmentie 18 D, 00870 Helsinki

Tietosuojavastaava

Anne Nikula / Nikula Legal Oy

Puhelin: +358 050 341 6562

Sähköposti: anne(a)nikulalegal.fi

Rekisterin nimi

Nikula Legal Oy:n asiakasrekisteri, jonka rekisteröityjä ovat lakitoimiston asiakkaat (toimeksiantojen antajat).

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käytetään asiakasrekisterin ylläpitämiseen. Asiakastietojen ylläpito on välttämätön yhtiön kirjanpitolain ja verolakien mukaisten velvollisuuksien täyttämisen todentamiseen esimerkiksi verotarkastuksessa. 

Henkilötietoja voidaan käyttää myös seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;
 • Palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;
 • Liiketoiminnan kehittäminen;
 • Mielipidetutkimus, markkinatutkimus;
 • Suoramarkkinointi, markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen;
 • Lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa, miten hänen tietojaan on käsitelty. Nikula Legal Oy tekee asiakastietojen käsittelystä toimeksiantokohtaiset merkinnät. 

Käsittelyn oikeusperusteet

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet: Lainopillinen toimeksianto asiakkaan nimissä

Suostumus: Asiakas voi antaa suostumuksensa toimeksiannon tekemisen yhteydessä tai muutoin suoramarkkinointia, mainontaa, viestintää ja muita yhteydenottoja varten. Asiakas voi koska tahansa perua suostumuksensa. Asiakastietoja ei luovuteta muille tahoille markkinointia tms. varten. 

Lakisääteinen velvoite: Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen sekä lainsäädännön edellyttämät tietojenluovutukset verottajalle ja muille viranomaisille. 

Henkilötietojen sisältö

Perustiedot: henkilön nimi ja henkilötunnus, yrityksen nimi ja yritystunnus, osoite, puhelin, email

Sopimustiedot: rekisteröidyn ja lakitoimiston välisen sopimuksen tiedot

Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

Tallenteet ja viestit: eri muotoiset tallenteet ja viestit, joissa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietorekisterin tietoja käytetään vain Nikula Legal Oy:n sisällä yllä kerrottuihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta vastoin yllä kerrottua muille tahoille kuin lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille. 

Henkilötietojen siirtäminen 

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita tietojenkäsittelyssä mutta tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään sopimussuhteen voimassaolon ajan. Sopimus-suhteen päätyttyä tiedot poistetaan, kun 10 vuotta on kulunut toimeksiantosopimuksen päättymisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. 

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan hankkia julkisista rekistereistä. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. 

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun rekisteröidy pyytämistä paperisista asiakirjoista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan hänelle sähköisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käyttöön.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä on suojannut asiakkaidensa henkilötiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti mm. seuraavin keinoin:

 • Laitteistojen ja tiedostojen suojaus
 • Käyttäjien tunnistus ja käyttövaltuudet
 • Käyttötapahtumien rekisteröinti toimeksiantosopimuksiin
 • Käsittelyn ohjeistus ja valvonta
 • Sähköisen viestinnän suojaus

Rekisterinpitäjä edellyttää mahdollisilta alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista. 

Olemme Sinua varten

Kiireellisessä tapauksessa soita numeroon +358 50 341 6562.

Muussa tapauksessa ota yhteyttä.

Korkean tietosuojan asioissa ota yhteyttä TURVAPOSTILLA!

NIKULA LEGAL

© 2019 Nikula Legal Oy